De Wijde Wereld Montessori back to top

Wij, de ouders van de leerlingen van de Wijde Wereld, zijn allemaal lid van de Oudervereniging. Alle ouders kunnen zich inzetten voor de OV. De bijeenkomsten van de OV zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.

Het doel van de oudervereniging is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te versterken en de school te ondersteunen bij alle bijzondere en belangrijke activiteiten die naast de lessen plaatsvinden. Deze steun is financieel, maar ook in inzet. Het is belangrijk dat alle ouders van kinderen op de Wijde Wereld hun stem laten horen en hun handen uit de mouwen steken om activiteiten op school mogelijk te maken. Wij komen ca. 6 keer per jaar bijeen. Oproepen, agenda en notulen hangen op het prikboord (boven de piano). Door de gezamenlijke activiteiten (ouders en kinderen) willen wij als OV een band scheppen met elkaar. De Wijde Wereld School kan zo voor de kinderen een bijzondere plek zijn die “meer” dan school is en iedereen zich thuis laat voelen.

De oudervereniging organiseert bijeenkomsten. Alle ouders zijn uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. Dat zijn algemene bijeenkomsten waarin wij (nieuwe) activiteiten opstarten en bespreken, ideeën uitwisselen etc. Daarnaast organiseren wij koffieochtenden voor ouders waar je elkaar informeel kan ontmoeten. Voor de activiteiten waar de OV bij betrokken is zijn er specifieke bijeenkomsten (zomerfeest, sinterklaas schoolbieb, tuin), bedoeld voor de ouders die bij de desbetreffende activiteit wat meer betrokken willen zijn.

Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van maximaal 30 euro, om o.a. cadeautjes te kopen voor de Sinterklaas-viering en het jaarlijkse Zomerfeest te organiseren. 
 
Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL29 INGB 0002 8982 46 ten name van de Oudercommissie de Molenwiek Montessori, onder vermelding van de volledige naam(en) van het/de kind(eren) en de klas. Bij voorkeur in het begin van het jaar, maar het kan ook gespreid worden overgemaakt. Bij gespreide betaling graag vermelden hoe veel er nog gaat overgemaakt worden tot het eind van het jaar, zodat de OV kan rekening houden met het jaarlijkse budget. Er is geen minimumbedrag vastgesteld, omdat alle kleine beetjes helpen. Ouders kunnen hun bijdrage ook inleveren bij Jolanda in een envelopje met de naam/namen van het/de kind(eren) en klas. De bestedingen zijn op te vragen aan het bestuur van de oudervereniging.  

De oudervereniging vraagt alle ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage te doen. Het totaal verzamelde bedrag wordt o.a. besteed aan :

  1. Culturele vorming,
  2. Thema-onderwerp voor ouders en kinderen,
  3. Feestelijke en/of educatieve activiteiten in en om school.

 

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter: Dayna Martinez Morales (moeder Mayta Inti)

Penningmeester: Christine van Hal – Dotsch (moeder Noah)

Contact: : wijdewereldov@gmail.com

 

De huidige klassenouders zijn:

  • OBA (juf Susanna) Marisa (moeder van Izumi)
  • OBB (juf Babette) Anne (moeder van Feline)
  • MBA (meester Tom) Nicole (moeder van Lizzy)
  • MBB (juf Annick) Sandra (moeder van Rune)
  • MBC (juf Jacqueline en juf Rosa) Suzanne (moeder van Madelief & Liam)
  • BBA (juf Renee en juf Roos) Cynthia (moeder van James & Louisa) en Dani (moeder van Loane & Beriau)
  • BBB (juf Esther en juf Roos) Klaartje (moeder Raphael)

 

Wie doet wat?

Bestuur OV

Wij komen ca. 6 keer per jaar samen waar alle ouder welkom zijn.

Het bestuur bestaat uit voorzitter en penningmeester, de voorzitter. De voorzitter staat direct in contact met de directie. Zij/ hij geeft feedback door richting school van wat er in de school bij ouders (OV) speelt.

De penningmeester heeft het overzicht over de bijdragen die binnenkomen en de uitgaven van de OV. Jaarlijks wordt hier een verslag van gemaakt voor school en ouders.

Gezamenlijk met de OV activeert het bestuur ouders en pakt initiatieven op.

 

Klassenouders Iedere klas heeft een of twee klassenouder(s) die gedurende het schooljaar contact met de leerkracht onderhoudt. De klassenouder zorgt voor een Whats-App groep voor de klas waarin oproepen van de leerkracht, vragen aan elkaar en andere dingen gedeeld kunnen worden. Ouders die geen Whats-App gebruiken worden door de klassenouder(s) op andere manieren benaderd (email, mondeling en/of op papier).  De klassenouder neemt contact op met de andere ouders wanneer er hulp nodig is bij de verschillende uitjes en activiteiten die door school of de OV georganiseerd worden.

 

Wat zijn er voor activiteiten en waar kan je je als ouder aansluiten?

Hulpouders (incidenteel) Ouders kunnen op diverse manieren in de klas helpen. De taken daarbij zijn divers en per bouw worden deze afgestemd, het initiatief en de inhoud komen van school/ de leerkracht. Veel ouders verlenen hulp bij activiteiten door het jaar heen zoals bijvoorbeeld; handvaardigheid, klussen, schoolreis-begeleiding, luizenpluizen, sportdagen, voorlezen, publiciteit Open Dag, handdoeken wassen etc. Fijn als je je opgeeft als hulpouder bij je klassenouder of leerkracht!

 

 

Handdoeken wassen

 

Hiervoor word je gevraagd door je klassenouder of leerkracht.
Viering&Feesten Elk schooljaar worden te samen met de leerkrachten, momenten georganiseerd waarin aandacht word geschonken aan bijzondere feestdagen. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerstviering, Suikerfeest. Ouders maken vieringen en feesten bijzonder door bijvoorbeeld cadeautjes te organiseren voor de kinderen met Sinterklaas of door het ontbijt aan te vullen met Pasen of het Suikerfeest.

   Ouders organiseren ook feesten zoals bijvoorbeeld het Zomerfeest. We hebben een paar ouders nodig die helpen met de organisatie (o.a. in samenwerking met bovenbouw leerlingen het organiseren van de sponsoring, het verzamelen van ideeën, het verzorgen van de publiciteit en het coördineren van het feest en de organisatie ervan). Daarnaast zijn er ouders nodig, die zich op de dag zelf inzetten door een activiteit te begeleiden en natuurlijk door heerlijke gerechten mee te brengen voor een wijde wereld lunch-menu.

Schoolbieb

1 ochtend per 4 weken van 8.45 – 11.00u

Leerlingen van de midden- en bovenbouw ondersteunen bij het kiezen van een boek, houden toezicht in de bieb en maken de bovenbouwleerlingen wegwijs in de stadsbibliotheek (boek zoeken, reserveren, lenen, verlengen, boete etc.)

 

 

Luizenpluizen

Maximaal 45 minuten (meer ouders = minder tijd) in eerste week na elke vakantie. En als nodig ook op andere momenten

Alle kinderen per klas of bouw worden gecontroleerd op luizen.  Hiervoor word je gevraagd door je klassenouder of leerkracht.

 

Schooltuin

Hiervoor komen ouders op enkele dagen per jaar samen

De schooltuin wordt beheerd door een aantal enthousiaste ouders. Het gaat om het aanleggen van groen in en om school en de onderhoud van de schooltuin.

 

Koffieochtenden

 

Elke maand is er een koffieochtend voor alle ouders georganiseerd door de oudervereniging om kennis te maken met andere ouders en contacten te onderhoudenom met elkaar te kunnen uitwisselen. Er kan samen de wereldpost worden doorgenomen en vertaald worden als er behoefte aan is

 

Oudermaatjes Oudermaatjes zijn ouders die al een jaar of langer een kind op de Wijde Wereld hebben. Ze worden gekoppeld aan nieuwe en/of anderstalige ouders. Oudermaatjes helpen met de weg te vinden op school en/of met het vertalen van de wereldpost of andere school-gerelateerde berichten.

 

 

Tenslotte zijn er uiteraard nog meer activiteiten te bedenken die aan de 
kwaliteit van de school van je kind(eren) kunnen bijdragen. Alle ouders zijn 
welkom om initiatief te nemen. In de uitvoering van alle activiteiten houdt de 
ov-rekening met eventuele maatregelen vanuit school en de RIVM. Helpen en/ 
of vragen en ideeën graag contact opnemen met de oudervereniging via de 
mail: wijdewereldov@gmail.com of door ouders aan te spreken tijdens de 
koffieochtenden
De OV informeert het Wijde Wereld Team over de activiteiten en zet zich 
gedurende het schooljaar in voor een goede “flow” van de communicatie
tussen school en ouders. Samen zijn wij de energieke Wijde Wereld Montessori!