De Wijde Wereld Montessori back to top

Medezeggenschapsraad

Montessorischool De Wijde Wereld heeft een actieve medezeggenschapsraad die met de school meedenkt over alle beleidszaken. Het is immers belangrijk dat er geluisterd wordt naar de meningen en ideeën van ouders en leerkrachten. Naast meedenken heeft de MR ook een formele rol; bijvoorbeeld waar het gaat over het controleren van financiën, formatie en beleidsplannen. De medezeggenschaps(deel)raad van De Wijde Wereld bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Op dit moment zijn dit namens de ouders: Bas Hilbers (vader van Pien en Teun) en Gerhard Stoel (vader van Emke en Jitske). Maria Gase en Renee Beelen hebben zitting vanuit het personeel.

Om de drie jaar zijn er verkiezingen en de MR presenteert op de jaarvergadering van de oudervereniging het jaarverslag. De MR hoort graag uw mening via mr.dewijdewereld@montessori-dww.nl.

 

 

MR-leden

Gerhard Stoel

Gerhard is de vader van Emke (10) uit BBC en van Jitske (8) uit MBA.

“Ik vind het belangrijk om de ouders in de MR op kritische, maar vooral ook opbouwende wijze te vertegenwoordigen en daarmee een bijdrage te leveren aan onze school. Ik vind het ook belangrijk dat andere ouders me weten te vinden. Naast het MR-emailadres is het schoolplein daarvoor een prima plek! Spreek me gerust aan met vragen of opmerkingen!”

 

Bas Hilbers

Bas is vader van Pien (BB) en Teun (MB).

“Vanaf de tijd dat Pien hier naar school gaat heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan de school op diverse vlakken. Eén van de dingen die ik nog niet heb gedaan, maar wel altijd mijn interesse heeft gehad, is de Medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap is mij niet helemaal vreemd. In het verleden zat ik in de ondernemingsraad (eerst als lid later secretaris) van een grote psychiatrische instelling in Amsterdam. Ik heb dat werk toen altijd met veel plezier gedaan. Toen ik de vraag kreeg of ik misschien iemand wist die in de MR zou willen plaats nemen heb ik mij zelf aangeboden. Waar je normaal door de voordeur naar binnenkomt, kom je misschien juist wel als MR door de achterdeur naar binnen. Wat daar zo mooi aan is, is dat je ‘het reilen en zeilen’ van de school van de andere kant te zien krijgt. En als kers op de taart mag ik samen met Gerhard Stoel namens u daar ook nog iets van vinden en zeggen. Dus mochten er zaken zijn waarvan u denkt of vindt dat de MR op de hoogte moet zijn of er zijn vragen, schroom dan niet om mij aan te spreken. Ik ben vrijwel dagelijks op het schoolplein of in school te vinden.”

 

Maria Gase-Hesse en Renee Beelen

Maria en Renee zijn leerkrachten in de bovenbouw. Maria is tevens bouwcoördinator.

“We vinden het interessant om naast de dagelijkse gang van zaken ook kennis te nemen van de grotere lijnen, die een schoolorganisatie met zich meebrengen. Besluiten die op overkoepelend niveau worden genomen hebben vaak toch invloed op het lesgeven en werken met kinderen. Het is fijn om daar weet van te hebben, kritisch naar te kijken en eventueel een mening of advies over te geven. Daarbij is het vergaderen met de directeur, twee betrokken ouders en een collega ook gezellig en het geeft een gevoel dat we nuttig bezig zijn.”

 

 

Vergaderdata

Wo 4 oktober 2017

Jaarverslag (aug/sept) / planning MR / website

 

Wo 13 december 2017

Jaarbegroting komende jaar

 

Wo 31 januari 2018

Thema-avond – Wereldcafé

 

Wo 21 maart 2018

Nader in te vullen

 

Wo 16 mei 2018

Jaarrekening afgelopen jaar / Formatie (voor 1/5)

Schoolgids

 

Ma 25 juni 2018

Schoolkalender / Jaarplan

Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om mee te luisteren op een MR-vergadering.

 

Wereldcafé

Eenmaal per jaar organiseert de MR een thema-avond om breder in gesprek te gaan met ouders en leerkrachten. Die gesprekken maken het mogelijk om belangrijke thema’s te signaleren en te horen ‘wat er leeft’. Ook de schoolleiding heeft belang bij dat gesprek. De eerste thema-avond ging over individuele ruimte en het geven van feedback. Centrale vragen waren:

  • Welke rol hebben toetsen eigenlijk op school?
  • Hoe kan je een kind het beste feedback geven na een toets of werkmoment?
  • Hoe vertelt een kind thuis over de schooldag?
  • Kun je als ouder een rol spelen in werken met een portfolio op school?

Na een digitale quiz met prikkelende vragen rond toetsen, oudergesprekken en eigenaarschap voor kinderen, zijn we dieper op de stof ingegaan aan drie gesprekstafels. De avond laat zien dat ouders inhoudelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van school. Bovendien zijn interessante ideeën ontstaan die de verdere stappen op school versterken. Een superleuke avond!